اشپیل استیل

اشپیل

اشپیل استیل اشپیل استیل در گرید (A2 70-304) و استاندارد مربوطه Din 94 – سایز ۱/۵ الی ۸ موجود می باشد برای مونتاژ اشپیل با قظر اشپیل روی محور یا شافت مورد نظر زده شده، و اشپیل را درون سوراخ جاگذاری کرده و دهانه اشپیل را باز نموده تا اشپیل بیرون نیاید.