واشر خورشیدی استیل

واشر خورشیدی

واشر خورشیدی استیل در گرید (A2 70-304) و استاندارد متریک و Din مربوطه ۶۸۶۷ Din می باشد.و از سایز M2 الی M20 موجود است و این نوع واشر خورشیدی سربیرون است و مواقعی که امکان استفاده از واشر فنری نیست از واشرخورشیدی استفاده می گردد و قیمت واشر خورشیدی از واشر فنری بیشتر می باشد از این نوع واشر برای پیچ های اینچی نیز استفاده می گردد.