پین چاکدار استیل آرین

پین چاکدار استیل در گرید A2 70-304  و استاندارد متریک با دین مربوطه ۱۴۸۱ موجود است. این پین از سایز ۱/۱ میلی متر تا سایز قطر ۶  میلی متر به طول های مختلف موجود است به طور مثال برای پین چاکدار با قطر ۳ سوراخی با فطر ۳ میلی متر روی قطعه کار زده می شود و پین چاکدار با استفاده از چکش با ضربه مناسب جاگذاری می گردد.