پیچ خودکار استیل چیست؟

پیچ خودکار

پیچ خودکار استیل در گرید( A2 70-304 ) و بعضی از سایز ها( A4 70-316 ) موجود می باشد .پیچ خودکاراستیل ازسایزقطر۲/۹ الی ۶/۵ در طول های مختلف موجود می باشد

انواع پیچ خودکار استیل

پیچ های خودکاردو نوع استوانه چهارسو و خزینه چهارسو موجود می باشد (Din 7981 پیچ خودکارچهارسواستوانه و Din7982 پیچ خودکار خزینه چهارسو می باشد). پیچ خودکاربرای بستن سریع قطعات با ضخامت نازک به پروفیل ورق و قوطی استفاده می گردد.

عرضه و فروش پیج خودکار با قیمت و کیفیت مناسب در اصفهان