پیچ سرتخت چهارسو استیل

پیچ سرتخت چهارسو

پیچ سرتخت چهارسو یا پیچ خزینه چهار سو استیل در گرید A2 70-304 موجود می باشد و استاندارد متریک از سایز M1/6 الی M12 موجود است. دین پیچ مربوطه ۹۶۵ Din می باشد و بوسیله آچار پیچ گوشتی چهار سو استفاده می گردد این نوع پیچ در هنگام استفاده با سطح قطعه یکنواخت (همکف) می گردد.